Op werkdagen bereikbaar tussen 09:00 tm 18:00 uur

Een arbeidsconflict oplossen, hoe gaat dat eigenlijk?

Dat ligt eigenlijk in eerste instantie een beetje aan de aard van het arbeidsconflict en de verhoudingen tussen de partijen. Een conflict in de arbeidsrelatie tussen twee vennoten zit anders in elkaar dan tussen bijvoorbeeld tussen een werknemer en een werkgever. Hoe dan ook, afspraken maken over hoe verder te gaan na een verstoorde arbeidsrelatie is vaak lastig gezien de vele gevolgen en emoties die erbij komen kijken. Op vragen als:

  • Wat voor financiële gevolgen zijn er?
  • Hoe zou het er juridisch uit kunnen gaan zien?

zijn antwoorden nodig, maar die kunnen lastig te vinden te zijn als de arbeidsrelatie verstoord is. Die verstoorde arbeidsrelatie, in welke verschijningsvorm dan ook, vraagt dan ook om maatwerk van een mediator met kennis van zaken. Zo ontstaat er rust en ruimte om het proces stapsgewijs te doorlopen, goed geïnformeerde en uitgebalanceerde keuzes te kunnen maken en een nieuw verhaal te kunnen starten. Bekijk hieronder de arbeidsmediation leidraad van AVANT Mediation aan de hand van 6 stappen.

Stap voor stap

1.

Individuele Kennismakingsgesprek

In dit informatieve gesprek wordt het mediation proces uitgelegd.

In deze startfase zullen de spelregels van mediation worden verduidelijkt. Er wordt stilgestaan bij de onpartijdigheid maar ook de neutraliteit van de mediator en is er ruimte om vragen te stellen. Een eerste gesprek is vrijwel altijd met alle partijen apart.

2.

Individuele Inventarisatie

Verkenning van alle zaken die er geregeld en besproken moeten worden.

Deze fase vindt aansluitend aan de kennismaking plaats. De partijen geven aan wat ze willen gaan bespreken in de mediation en is er ruimte voor elk afzonderlijk verhaal. Op deze manier kan er ook bekeken worden welke partijen er aan tafel zouden moeten komen te zitten in de gezamenlijke exploratie. Zodat er bijvoorbeeld wel beslissingsbevoegdheid is om tot afspraken te komen.

3.

Gezamenlijke Exploratie

De gezamenlijke verkenning alle te bespreken zaken.

De mediator faciliteert het gesprek tussen partijen, die gezamenlijk aan tafel zitten. Daarin geven partijen het tempo aan en bespreken ze welke zaken prioriteit hebben. Of bijvoorbeeld welke praktische zaken er, omwille van de voortgang van de mediation, eerst geregeld zullen moeten gaan worden. Alvorens langzaam over te gaan naar het maken van afspraken.

4.

Vaststellingsovereenkomst

De opstelling van de te maken afspraken.

In deze fase zullen alle zaken waarover afspraken gemaakt moesten worden, worden besproken en uitgewerkt. Dat kan dan gaan over hoe, of waar de arbeidsrelatie gecontinueerd gaat worden. Of juist over hoe deze beëindigd gaat worden. Als alle afspraken zijn gemaakt worden deze door de mediator vastgelegd in vaststellingsovereenkomst.

5.

Juridische toetsing en ondertekening

Juridische terugkoppeling over de te maken afspraken en ondertekening van de vaststellingsovereenkomst.

De vaststellingsovereenkomst wordt vervolgens voorgelegd aan de juridische achterban van de partijen. Het opstellen van de vaststellingsovereenkomst en de juridische toetsing lopen in de praktijk nog wel eens door elkaar heen. Pas wanneer er fiat is op al de te maken afspraken en er geen juridische bezwaren zijn, ondertekenen partijen de vaststellingsovereenkomst.

6.

Nieuw verhaal

De afsluiting van de mediation en de opening van een nieuw hoofdstuk.

Wanneer de voorgaande stappen allemaal zijn doorlopen is het tijd om, op bijvoorbeeld een symbolische manier, afscheid te nemen van hoe de arbeidsrelatie was. Door stil te staan bij de afsluiting van de oude arbeidsrelatie ontstaat er ruimte voor een nieuw verhaal.

Het voordeel van mediation

Het grootste voordeel van mediation in een verstoorde arbeidsrelatie is dat er ruimte is voor het individuele verhaal, zonder dat er gelijk naar een exit-mediation toe bewogen wordt. Gelijktijdig is dat ook het grote verschil met een eventuele rechtsgang, de rechter zal waarschijnlijk de arbeidsrelatie niet meer laten continueren en alleen uitspraken doen over een eventuele vergoeding. Naast dat dit een erg geldverslindend en tijdrovend proces zal zijn, is de zelfbeschikkingsruimte van beide partijen beperkt tot nihil. Een mediation heeft dit juist wel in zich, partijen bepalen zelf het tempo, de besproken zaken en de te maken afspraken. De mediator faciliteert dit proces. Wetende dat de mediator genoeg kennis en kunde in huis heeft om het overzicht op alle financiële en juridische mogelijkheden te bewaren, geeft de partijen vaak de ruimte om ook in gesprek te kunnen gaan. 

Wat

In een mediation bij een verstoorde arbeidsrelatie, faciliteert de mediator het gesprek. Hierin is de mediator altijd neutraal en onpartijdig. De partijen zullen zelf tot duurzame en dynamische afspraken komen over een continuering van de arbeidsrelatie of het afbreken daarvan.

Wie

Mediation is er voor eenieder die er graag samen wil uit komen zonder verlies van eigen inbreng. De vrijwillige basis van beide partijen en de wil om er samen uit te komen zijn de bouwstenen van de mediation. Op basis daarvan gaan partijen op zoek naar de oplossing in een omgeving die gefaciliteerd wordt door de mediator. Dit voorkomt langdurige en geldverslindende rechtszaken.

Hoe

De mediator kan gezien worden als de gespreksleider en bewaakt de voortgang van het proces. Hij of zij laat het aan de partijen om er samen uit te komen en doet dit bijvoorbeeld door beide partijen in elkaars verhaal te laten kijken. Elk verhaal is anders en vraagt daarom ook om maatwerk.

Waarom

Het voordeel van mediation ten opzichte van een uitspraak van de rechter is dat partijen samen besluiten over de afspraken. In die zin hebben ze zelf inspraak en daardoor geen verlies van zelfbeschikkingsrecht. Dat levert naast winst in tijd en gelden ook meer voldoening op over hoe het hoofdstuk van de verstoorde arbeidsrelatie af te sluiten en een nieuw verhaal te kunnen starten. Immers komen partijen samen tot afspraken en worden deze niet door een derde opgelegd.